Software & Research

Home EPS Özellikler

EPS Özellikler

EPS, farklı ülkelerdeki şirket ve projelerin mevzuatlarına göre yapılandırılabilecek şekilde esnek bir altyapıya sahiptir. Halihazırda sistem çok sayıda ülkenin bordrolarını bu ülkelerin kanunlarına uygun olarak hesaplayabilmektedir. Özellikle uluslararası işler yapan, aynı anda birçok projenin yürütüldüğü şirketlerde, personelin özlük bilgilerinin, dokümanlarının ve yasal işlemlerinin takibi şirketler açısından büyük önem taşır.

EPS tüm bu işlemleri mevzuatlara uygun olarak tek bir sistemde takip etmenizi sağlar ve esnek raporlama özellikleriyle süreçlerinizin takibini kolaylaştırır.

Personel İşlemleri

EPS, çalışanların tüm verilerinin detaylı olarak kayıt altına alınmasını ve takibini sağlar. İşe giriş ve işten çıkış işlemlerini yönetmek, personel çalışma tarihçesini izlemek ve raporlamak EPS ile tek bir noktadan ve çok daha kolaydır.  EPS çalışanların özlük, organizasyonel ve yasal bilgilerini kayıt altına almayı ve personel verilerini hızlı bir şekilde listelemeyi ve istenilen bilgilere göre filtrelemeyi mümkün kılar.

Projelerde ihtiyaç duyulan personelin şirket içinden görevlendirme süreci, personel talepleri ile takip edilebilir.

Puantaj Takibi

EPS, personel puantajlarının günlük olarak kayıt altına alınmasını ve ücret hakedişlerinin kolaylıkla tespit edilmesini sağlar. Kişi bazlı puantaj veri girişleri yapılmasını ve  toplu olarak puantaj aktarılmasını mümkün kılar. EPS üzerinde dış sistemler ile puantaj verilerini entegre edebilme olanağı bulunmaktadır. Puantaj verileri raporlanabilir ve ücret hakedişleri için verileri oluşturulabilir. EPS fazla çalışma ve tatil çalışması kayıtlarının doğru ve düzenli olarak tutulmasını ve raporlanmasını sağlar.

Tahakkuk İşlemleri

EPS, çalışılan ülke mevzuatlarına uygun olarak hakediş hesaplaması ve raporlaması esnekliğine sahiptir ve bu esnek alt yapısı ile yeni ülke kanunlarına kolaylıkla uyum sağlar. Maaş dışındaki düzenli ek ödeme veya kesintileri formule ederek otomatik bordrolaştırmak mümkündür. Ek kazançlar, kesintiler ve diğer bordro parametreleri toplu olarak excel dosyasından sisteme aktarılabilir. Kullanıcılar isteklerine göre rapor tasarlama ve rapor verilerini parametrik olarak filtreleme imkanına sahiptir. EPS ile işçilik maliyet dağıtımı raporlanabilie ve SGK sistemine otomatik veri hazırlanabilir..

İzin Yönetimi

EPS, çalışanlara ilgili yöneticisinin onayından geçecek şekilde izin talepleri oluşturma olanağı verir ve böylelikle personel izin hakedişlerinin ve izin kullanımların sistematik olarak program üzerinden takip edilmesini sağlar. Ülke ve proje çalışma prensiplerine göre izin tip ve sürelerini tanımlayarak ülke kanunlarına uygun izin girilmesini, izin hakedişlerinin ve ödemelerinin hesaplanmasını mümkün kılar. İzin talebinde bulunan çalışanların taleplerini kaydederek, personel izin isteklerini ilgili yöneticilerin onayına takvim görselleri ile sunar. EPS ile izin hakediş durumları ve kullanılan izinler güncel veya ileriye dönük olarak raporlanabilir

Eğitim Takibi ve Performans Değerlendirme

EPS, şirket içi veya şirket dışı eğitim plan takvimlerini oluşturmasına ve personel eğitim bilgilerinin raporlanmasına olanak sağlar, şirket politikasına göre belirlenen performans değerlendirme sistemi ile uyumlu çalışır. EPS ile eğitim planları oluşturmak, eğitim kaynaklarını tanımlamak, eğitimlere katılacak kişileri belirlemek ve eğitimlere katılan kişileri değerlendirmek mümkündür. Farklı görevlerdeki farklı eğitimler alması gereken personellerin ilgili eğitimleri tamamlayıp tamamlamadığı takip edilebilir ve raporlanabilir. EPS esnek şekilde hazırlanan soru setleriyle planlanan periyotlarda, yetkili kişiler tarafından performans ölçümleri yapmaya olanak sağlar

Doküman Takibi

EPS, çalışanlara ait tüm dokümanların saklanmasını ve istenildiği anda, kullanıcı yetkileri dahilinde dokümanlara erişilebilmesini sağlar; eksik dokümanların hızlı bir şekilde tespitine ve raporlanmasına olanak verir. Özgeçmiş, sertifika, nüfus bilgileri, iş sözleşmesi gibi her türden doküman sisteme eklenebilir ve doküman sınıfları oluşturulabilir.

Raporlamalar

EPS ile personel bazlı, proje bazlı veya farklı kriterlere göre mevcut personel dokümanları listesini veya personel eksik dokümanlar listesine toplu olarak raporlamak mümkündür. EPS her ekranda bulunan report generator ile özgürce rapor oluşturmasına olanak tanır.